Regulamin programu

REGULAMIN PROGRAMU „BANKUJESZ-ZYSKUJESZ”

1. Definicje
1.1. „Regulamin” - niniejszy regulamin Programu „bankujesz-zyskujesz”, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu.
1.2. „Bank” - ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75.
1.3. „Program” - Program „bankujesz-zyskujesz” organizowany i prowadzony przez Bank, przeznaczony dla klientów zaliczonych przez Bank do sektora detalicznego (klienci indywidualni, klienci sektora „przedsiębiorcy”, klienci bankowości prywatnej), zwanych dalej „Klientami”.
1.4. „Uczestnik” – Klient Banku, korzystający z usług Banku objętych zakresem Programu, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest stroną jednej z Umów, wymienionych w pkt 1.5 i posiada punkty bankujesz-zyskujesz otrzymane na podstawie postanowień ppkt 2.11 lub 2.12
b) jest stroną Umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej, zaliczany przez Bank do grupy klientów detalicznych, o jakich mowa w pkt 1.3
c) jest stroną lub pełnomocnikiem mogącym dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku Umowy rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klientów Indywidualnych lub jest stroną Umowy rachunku rozliczeniowego w PLN dla przedsiębiorców w ramach, której nie zostały udostępnione Moduły użytkownika.
1.5. „Umowa” – umowa o korzystanie z usług i produktów Banku objętych Programem, o jakich mowa poniżej:
1.5.1. umowa o kartę debetową wydaną do rachunku rozliczeniowego w PLN,
1.5.2. umowa o kartę kredytową VISA dla przedsiębiorców, umowa o korzystanie z Pomarańczowej karty kredytowej Visa/ karty kredytowej Visa Classic/ karty kredytowej MasterCard/ Złotej karty kredytowej VISA/Platynowej karty kredytowej ING Banku Śląskiego S.A,
1.5.3. umowa o kartę przedpłaconą ING Banku Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych,
1.5.4. umowa o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A. dla przedsiębiorców,
1.6. „Punkty” - punkty przyznane każdemu Klientowi Banku w związku z korzystaniem przez niego z usług i produktów Banku objętych naliczaniem punktów zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie Programu oraz Regulaminach Promocyjnych.
1.7. „System ING BankOnLine” - system bankowości internetowej udostępniany przez Bank.
1.8. „Partner” – firma współpracująca z Bankiem w ramach realizacji Programu, dostarczająca Produkty.
1.9. „Produkt” – produkt fizyczny, kod elektroniczny, kod rabatowy bądź usługa przedstawione na Stronie internetowej Programu, oferowane przez Partnera Banku lub inne produkty i usługi dostępne na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie promocyjnym i dostępne dla Uczestników w ramach Programu.
1.10. „Produkt bankowy”- produkt lub usługa z oferty ING Banku Śląskiego dostępny na oferowanej przez ING Bank Śląski na zasadach określonych w odrębnym regulaminie
1.11. „Regulamin promocyjny” – regulamin określający dodatkowe zasady przyznawania punktów bankujesz-zyskujesz i/lub regulujący zasady nabywania Produktówi/lub Produktów bankowych
1.12. „Konto punktowe Uczestnika” – konto zawierające informacje o liczbie Punktów przysługujących Uczestnikowi, dających prawo do nabycia Produktów z oferty na Stronie internetowej Programu
1.13. „Opłata dystrybucyjna” – opłata, którą zobowiązany jest uiścić Uczestnik Programu przy zakupie Produktu na Stronie internetowej Programu. Jest ona dodawana do Ceny dla Klientów ING Banku Śląskiego.
1.14. „Dystrybutor” – podmiot świadczący usługi związane z prowadzeniem strony internetowej Programu, sprzedażą Uczestnikom Programu Produktów oraz obsługą logistyczną.
1.15. „Strona internetowa Programu” – strona www.bankujesz-zyskujesz.pl
1.16. „Cena dla Klientów ING Banku Śląskiego” – cena Produktu wyłącznie dla Uczestnika, publikowana na Stronie internetowej Programu.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w ramach Programu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i obsługi logistycznej. Uczestnik Programu ma prawo do wglądu i korekty dotyczących go danych osobowych.
2.2. Uczestnik Programu bierze w nim udział osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
2.3. Uczestnikiem Programu automatycznie staje się każdy klient Banku spełniający warunki określone w punkcie 1.4.
2.4. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od uczestnictwa w Programie w dowolnie wybranym momencie, składając Bankowi stosowne pisemne oświadczenie woli.
2.5. Punkty i prawa z nimi związane nie mogą być przenoszone ani zbywane w jakikolwiek sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
2.6. Program „bankujesz-zyskujesz” jest Programem działającym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.7. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach promocji, o jakich mowa w pkt 2.10.
2.8. Punkty nie mają wartości pieniężnej.
2.9. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani na jakiekolwiek inne świadczenia nieznajdujące się w ofercie Programu zamieszczonej na Stronie internetowej Programu z zastrzeżeniem punktu 2.10
2.10. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia promocji polegającej na umożliwieniu Klientowi Banku wymiany punktów na świadczenia nie znajdujące się w ofercie Programu zamieszczonej na Stronie internetowej Programu w szczególności dotyczące Produktów bankowych.
2.11.Klient Banku otrzymuje Punkty za korzystanie z usług i produktów Banku objętych Programem przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i/lub Regulaminach promocyjnych oraz według wskazanego w powyższych Regulaminach przelicznika.
2.12.Bank ma prawo przyznawania poszczególnym Klientom Banku Programu dodatkowych Punktów na odrębnie określonych zasadach.
2.13. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach Regulaminu Bank powiadamia Uczestników za pośrednictwem Systemu ING BankOnLine. Jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Uczestnik nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z odstąpieniem Uczestnika od uczestnictwa w Programie, z dniem złożenia oświadczenia, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik będzie mógł wykorzystać dotychczas zgromadzone Punkty, które podlegać będą anulowaniu zgodnie z zapisami punktów 3.5 i 3.6 niniejszego Regulaminu.
2.14. Każdy Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych przez siebie Punktów korzystając z Systemu ING BankOnLine, infolinii ING Banku Śląskiego lub w oddziale ING Banku Śląskiego. Dokonanie przez Uczestnika zakupu w ramach Programu jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.
2.15. Bank może w każdym czasie zadecydować o zakończeniu Programu, po uprzednim poinformowaniu Uczestników na Stronie internetowej Programu oraz za pośrednictwem Systemu ING BankOnLine, na co najmniej 60 dni przed zakończeniem Programu. W takim przypadku Uczestnicy Programu do dnia zakończenia Programu mają prawo do wykorzystania zgromadzonych na Koncie punktowym Uczestnika Punktów. Po upływie powyższego terminu zgromadzone Punkty ulegają anulowaniu.
2.16. Dystrybutor może odmówić sprzedaży Produktów Uczestnikowi w przypadku, gdy Punkty Uczestnika zostaną wykorzystane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.17. Bank zastrzega sobie prawo do ogłaszania dodatkowych promocji lub akcji dla Klientów Banku. Bank będzie informował Klientów o zasadach dodatkowych promocji lub akcji na Stronie internetowej Programu.
2.18. Ewentualne podatki lub opłaty (w szczególności Opłata dystrybucyjna) związane z zakupem Produktu i wykorzystaniem Punktów obciążają Uczestnika Programu.
2.19. Partnerzy i Dystrybutor nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany, do reprezentowania lub do składania w imieniu Banku jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań, z wyłączeniem dystrybucji materiałów Programu „bankujesz-zyskujesz”, Produktów oraz innych czynności, o których Klient zostanie poinformowany na Stronie internetowej Programu, bądź za pośrednictwem Systemu ING BankOnLine .
2.20.Uczestnictwo w Programie „bankujesz-zyskujesz” jest bezpłatne i nie wymaga składania jakichkolwiek oświadczeń woli.
2.21.Uczestnictwo w Programie nie nakłada na Uczestnika żadnych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do dokonania zakupu Produktu ani też Produktu bankowego bądź też dokonania jakichkolwiek innych czynności.
3. Gromadzenie i wymiana punktów
3.1. Zasady przyznawania Punktów dla Klientów Banku:
3.1.1. jeden punkt za każde 5 złotych płatności bezgotówkowych dokonanych za pomocą kart płatniczych wydanych przez Bank (tj. kartą kredytową, debetową i przedpłaconą),
3.2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest dwóch lub więcej Klientów Banku przyznawanie punktów odbywa się według następujących zasad:
3.2.1.dla umów, o których mowa w pkt 1.5 podpunkt 1.5.1– Punkty otrzymuje każdy z posiadaczy rachunku po połowie
3.2.2.dla umów, o których mowa w pkt 1.5 podpunkt 1.5.2,1.5.3 i 1.5.4 – Punkty otrzymuje każdy z posiadaczy karty,
3.3. Punkty naliczane będą do 35 dni od momentu zaistnienia zdarzeń opisanych w pkt 3.1.1 W przypadku rozwiązania ostatniej zawartej przez Klienta banku Umowy, niewykorzystane Punkty zostają anulowane, o ile Bank nie postanowi inaczej. W takim przypadku Klientowi Banku nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Banku.
3.4. Ułamkowe części Punktów otrzymane przez Klientowi Banku, każdorazowo zaokrąglane są w górę do pełnych na korzyść Klienta.
3.5. Punkty mają określoną ważność. Data ważności to 24 miesiące od daty ich naliczenia.
3.6. Punkty niewykorzystane, starsze niż 24 miesiące będą z częstotliwością miesięczną usuwane z konta punktowego Uczestnika.
3.7. Bank może odstąpić od kasowania punktów.
3.8. Zamówienie na Produkt z oferty na Stronie internetowej Programu może zostać złożone jedynie przez Uczestnika Programu.
3.9. Zgromadzone przez Uczestnika Programu Punkty mogą być wykorzystane przy nabywaniu przez Uczestnika Produktów, w Cenie dla Klientów ING Banku Śląskiego, za pośrednictwem Strony internetowej Programu.
3.10. Warunkiem nabycia Produktów lub Produktów bankowych jest posiadanie wystarczającej liczby Punktów.
3.11. Liczba Punktów uprawniająca do uzyskania prawa zakupu jest publikowana dla każdego z Produktów na Stronie internetowej Programu.
3.12. Aby dokonać zakupu Uczestnik powinien złożyć odpowiednie zamówienie na Stronie internetowej Programu.
3.13. Nabycie Produktów następuje na podstawie odrębnej umowy sprzedaży zawartej z Dystrybutorem, w Cenie dla Klientów ING Banku Śląskiego
3.14. Dokonując nabycia Produktów Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia kosztów Opłaty dystrybucyjnej, chyba że Dystrybutor postanowi inaczej.
3.15. Uczestnik Programu zostanie poinformowany na Stronie internetowej Programu o wysokości Opłaty dystrybucyjnej.
3.16. Z chwilą złożenia zamówienia na Produkt lub Produkt bankowy oraz dokonania przez Uczestnika autoryzacji transakcji w Systemie ING BankOnLine, liczba Punktów odpowiadająca zamówionemu Produktowi lub Produktowi bankowemu, będzie odjęta ze stanu Konta punktowego Uczestnika, zaś konto Uczestnika zostanie obciążone płatnością na rzecz Dystrybutora za zakupiony Produkt.
3.17. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania ograniczenia liczby sztuk/zamówień dotyczących danego Produktu lub Produktów danej marki/producenta/rodzaju przez jednego Uczestnika. W takim przypadku o powyższym ograniczeniu Uczestnik będzie informowany na Stronie internetowej Programu. W sytuacji, gdy Uczestnik zamówi więcej sztuk danego Produktu lub Produktów danej marki/producenta lub złoży więcej zamówień niż jest to opublikowane na Stronie internetowej Programu Dystrybutor ma prawo anulować zamówienie, a środki pieniężne wraz z Opłatą dystrybucyjną oraz odpowiednia liczba punktów zostaną zwrócone Uczestnikowi. O anulowaniu zamówienia Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie przez Dystrybutora.
3.18. Po złożeniu zamówienia na Produkt, Produkt zamówiony przez Uczestnika będzie dostarczony na adres wskazany przez Uczestnika podczas składania zamówienia, z wyłączeniem Produktów przewidzianych do odbioru w miejscach wskazanych przez Dystrybutora, w szczególności we wskazanych punktach handlowo-usługowych. W takim przypadku o powyższym ograniczeniu Uczestnik będzie informowany na Stronie internetowej Programu.
3.19. Płatność za Produkt zakupiony w ramach Programu możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu ING BankOnLine
3.20. Bank zastrzega, iż w przypadku niedostępności Systemu ING BankOnLine dokonanie transakcji zakupu Produktów dostępnych na Stronie internetowej Programu może być niemożliwe.
3.21. Przedstawiony na Stronie internetowej Programu asortyment Produktów i Produktów bankowych będzie ulegać zmianom.
3.22. W przypadku stwierdzenia, że Punkty nie zostały wydane lub przyznane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Bank będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta punktowego Uczestnika.
3.22.1. Dystrybutor może wstrzymać wydanie Produktu na okres nieprzekraczający 30 dni kalendarzowych, jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane z naruszeniem postanowień Regulaminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Dystrybutor będzie miał prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu.
3.23. Dystrybutor zapewnia dostarczenie Produktu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.24.W przypadku braku możliwości realizacji dokonanego zamówienia na dany Produkt przez Dystrybutora Uczestnikowi zostanie zwrócona ilość Punktów odpowiadająca złożonemu zamówieniu.
4. Reklamacje
4.1. Bank nie ponosi odpowiedzialności, za jakość Produktów nabywanych przez Uczestników w ramach Programu.
4.2. Wszelkie reklamacje związane z Produktami powinny być kierowane do Dystrybutora. Szczegółowe warunki i zasady reklamacji zawarte są w Zasadach Serwisu Internetowego www.bankujesz-zyskujesz.pl dostępnych na Stronie internetowej Programu.
4.3. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Programu oraz naliczaniem punktów powinny być kierowane do ING Banku Śląskiego na adres bankujesz-zyskujesz@ingbank.pl. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika Programu, numer zamówienia bankujesz-zyskujesz, którego dotyczy reklamacja oraz podstawę reklamacji.
4.4. Bank udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja Uczestnika.
5. Komunikacja z Uczestnikami
5.1. Bank udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu na prośbę Uczestników. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości na adres internetowy bankujesz-zyskujesz@ingbank.pl. Uczestnik może również zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu infolinii: 801 263 263 (koszt połączenia równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej wg cennika właściwego operatora).
6. Naliczanie punktów według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie rozpocznie się z dniem 15.01.2014r.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu internetowego www.bankujesz-zyskujesz.plz tym,że zgodnie z pkt.6. postanowienia dotyczące naliczania punktów według zasad określonych niniejszym Regulaminem wchodzą wżycie z dniem 15 stycznia 2014 r.

 

 

© 2014 ING Bank Śląski S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone